Årsmöte 2005 19 mars

Protokoll fört vid
Withala- och Samrealskolans vänners årsmöte 2005-03-19


1. Mötets öppnande 

2. Frågan om mötet utlyst i stadgeenlig tid 
Mötets medlemmar är överens om att mötet har utlysts som sig bör. 

3. Val av ordförande för årsmötet 
Till ordförande för årsmötet väljs Anki Lernefur. 

4. Val av sekreterare för årsmötet 
Till sekreterare väljs Ingela Källqvist. 

5. Val av justeringsmän att justera dagens protokoll 
Till justeringsmän väljs Arne Jacobsson och Sven Jennius. 

6. Årsberättelse 
Årsberättelsen läses upp och godkännes. 

7. Ekonomisk berättelse 
Den ekonomiska redovisningen läses och godkännes. 

8. Revisorns berättelse 
Ordföranden Anki Lernefur redogör för revisor Mats Landéns revisionsberättelse, se bilaga. 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet. 

10. Val av:
a. Ordförande för 1år i styrelsen
b. 11 styrelseledamöter för 1 år
c. Val av revisor och en revisionssuppleant
d. Valberedning om två personer, varav en är sammankallande
 
Årsmötet beslutar följande: 
a. Omval av ordförande Bo Heindorff 
b. Omval av samtliga tio ledamöter (Ingela Källqvist, Bengt Olzon, Sven-Anders Hultander, Håkan Johansson, Julia Jonsson, Johan Lindhe, Kerstin Nilsson, Håkan Pettersson, Börje Ohlsson, Lena Ottosson) samt nyval av elfte ledamoten som blir Magnus Lundahl. 
c. Till revisor omväljs Mats Landén och till revisionssuppleant väljs Maj-Sofie Johansson. 
d. Till valberedningen väljs Oskar Molldius. 

11. Fastställande av årsavgift 
Beslut tas att årsavgiften för 2005 blir 25 kronor och för 2006-2007 50 kronor. 

12. Övriga ärenden 
Bo Heindorff 
Har två motioner, varav den första gäller medlemskap i föreningen och ger som förslag: Att även de som inte är eller har varit elev/anställd på skolan men som är intresserade av Withalaskolan kan få bli stödmedlemmar i föreningen, se bilaga.Johan Lindhe ger ytterliggare ett förslag: Att alla som har intresse av skolan får bli medlemmar. 

Beslut sker genom handuppräckning där JL:s förslag får flest röster. Beslutet underställes nästkommande årsmöte. 

Bo Heindorff Motion två: Lägger fram förslag om att årsmöte skall hållas inom fyra månader från verksamhetsårets början, se bilaga. 

Förslaget godkändes av årsmötet. Beslutet underställes nästkommande årsmöte. 

13. Årsmötet avslutas 
Anki Lernefur tackar för att hon fått uppdraget som ordförande och önskar lycka till med kommande verksamhetsår. 


Vid protokollet: 

Ingela Källqvist 

Se referat och bilder från årsmötet

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.