REGLEMENTE

REGLEMENTE

För

Kommunala Mellanskolan

i Hvetlanda. 


Hvetlanda 1912.
Erik Franzéns Boktryckeri.

  Kungl. Maj:ts resolution på en av interimstyrelsen för
kommunala mellanskolan i Hvetlanda gjord. Af Kung. över-
Styrelsen för rikets allmänna läroverk med underdånigt
Utlåtande den 20 maj 1912 till Kungl. Maj:t överlämnad un-
Derdånig ansökan om fastställelse å ett vid ansökningen
Fogat förslag till reglemente för nämnda läroanstalt; given
Stockholms slott den 14 juni 1912.
Kungl. Maj:t har låtit detta ärende sig föredragas och
vill härigenom fastställa följande

REGLEMENTE

För

Kommunala mellanskolan i Hvetlanda

Skolans ändamål och organisation. 

§. 1.

Skolan, som utgör en överbyggnad på den egentliga folkskolan i Hvetlanda, avser att bibringa den allmänt medborgerliga bildning, som vitsordas genom realexamen, och förutsätter i avseende å inträdesfordringarna det kunskapsmått, som inhämtas i högsta årskursen av folkskola, anordnad enligt gällande normalplans typ litt. A

§. 2.

Skolan, som är avsedd för såväl gossar som flickor, skall omfatta fyra årsklasser utöver den egentliga folkskolan, och skall varje årsklass i läroämnena åtnjuta skild undervisning. Klass kan, då antalet lärjungar det kräver, delas i avdelningar.

Skolans styrelse.

§. 3.

1.    Skolan står under inseende av överstyrelsen för rikets allmänna läroverk samt är underkastad den kontroll som de bestämmelser i övrigt, som Kungl.Maj:t kan finna gott att föreskriva.
2.    Närmare tillsyn över skolan utövas av inspektor, som utses av överstyrelsen och som icke må vara ledamot av skolans styrelse.
3.    Skolans styrelse utgöres av skolans rektor samt fyra för nit och intresse för skolären-den kända personer, som väljas av kommunalstämman i Hvetlanda köping på fyra år.
Efter två år, sedan val första gången ägt rum, sker utlottning av halva antalet valda ledamöter.
För varje icke självskriven ledamot utses på nyssnämnda sätt en suppleant.
Styrelsen är beslutsmässig, om mera än hälften av dess ledamöter är tillstädes, dock att beslut om tillsättning av ordinarie ämneslärare eller om disciplinär åtgärd mot lärare icke må fattas, med mindre styrelsen än fulltalig.
Ordföranden i styrelsen utses av styrelsen själv bland dess valda ledamöter.
Styrelsen utser inom eller utom sig en kassaförvaltare.
Vid behandling av frågor, som angå hygieniska förhållanden, skall skolans läkare äga söte och stämma i styrelsen.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, så ofta denne finner nödigt, eller då rektor eller minst två andra ledamöter därom hos honom göra framställning.
Inspektor skall underrättas om styrelsens sammanträden och äger, om han så önskar, deltaga i dess förhandlingar.
Styrelsen har att för varje läsår uppgöra förslag till inkomst- och utgiftsstat för skolan samt därmed i god tid inkomma till vederbörande myndighet.
Styrelsen bestämmer det belopp, varmed full terminsavgift skall utgå.
Inköp av materiel för skolan bestämmes av styrelsen.
Ifråga om styrelsens åliggande i övrigt, dess arbetsordning m.m. skola, där ej annorlunda föreskrives i detta reglemente eller eljest är stadgat, de för skolråd i sådant avseende gällande bestämmelser i tillämpliga delar lända till efterrättelse.

Undervisningsplan och arbetsordning.

§. 4.

1.    Läroämnen äro; kristendom, modersmålet, tyska, engelska, historia, geografi, matematik, biologi, fysik och kemi ävensom efter styrelsens beprövande för lärjungar, som däri önska erhålla undervisning, franska.
2.    Övningsämnen äro, teckning, musik och gymnastik.
3.    Beträffande befrielse från undervisning i vissa läro- och övningsämnen skola bestämmelserna i gällande läroverksstadga, §§ 7, 9 och 10, i tillämpliga delar lända till efterrättelse.

§. 5.

1.    Beträffande lärokurserna gälla, intill dess annorlunda förordnas, i tillämpliga delar de bestämmelser, som äro eller bliva givna angående undervisningsplan för realskolan.
2.    Närmare bestämmelser angående kursfördelning och timplan uppgöras av skolans rektor i samråd med dess lärare och underställas styrelsens godkännande.
3.    I överensstämmelse med fastställd timplan och med tillämpning av övriga hithörande bestämmelser uppgör skolans rektor, efter vederbörande lärares hörande, arbetsordning för varje läsår och fördelar skyldigheten att rätta lärjungarnas skriftliga arbeten.
4.    På förslag av rektor och efter vederbörande lärares hörande bestämmer skolans styrelse de läroböcker, som skola begagnas vid undervisningen.

Lärotider.

§. 6.

Undervisningen skall fortgå under minst 38 läroveckor under året, påsk- och pingstferier samt tillfälliga lovdagar inberäknade.
Angående läsårets fördelning, den dagliga arbetstiden och dess fördelning m. m. skola bestämmelserna i §§ 17-23 av gällande läroverksstadga i tillämpliga delar lända till efterrättelse, dock att rasterna mellan lärotimmarna må kunna utsträckas till högst 15 minuter.

Inträdesprövning och examina.

§. 7.

1.    Inträdessökande i skolans första klass skall vid offentlig prövning visa sig innehava det i § 1 omnämnda kunskapsmålet.
2.    För inträde i varje annan klass fordras att hava inhämtat samtliga lärokurser, som äro föreskrivna för de föregående klasserna, samt därest inträde sökes under vårterminen, att jämväl kunna nöjaktigt redogöra för de lärostycken, som under höstterminen blivit genomgångna i den klass, där inträde sökes.
Äro bland de examinerade lärarne meningarna delade, om och i vilken klass den sökande må intagas, må afgörandet bero på rektors prövning. 3.    Antalet lärjungar i varje klass eller, om klass är delad i avdelningar, i varje avdelning får ej överstiga 35.
4.    Inträdesprövning anordnas såväl vid slutet av vårterminen som vid början av höstterminen. Intagning av lärjungar sker vid höstterminens början, såvida ej styrelsen på grund av särskilda omständigheter finner skäl härifrån medgiva undantag.

§. 8.

Vid läsårets slut anställes med skolan tre lägre klasser offentlig årsavslutning med förhör i läroämnen å tid, som bestämmes av skolans inspektor efter förslag av styrelsen.
I avseende å nämnda avslutning och förhör ävensom å lärjungas uppflyttning till högre klass iakttages i lämpliga delar vad därom är föreskrivet i §§ 25, 26 och 35-38 av gällande läroverksstadga. Lärjunge, som vid skolan tillbragt två år i samma klass, men likväl vid flyttning, som i §§ 36 och 37 av läroverksstadgan sägs, ej befunnits äga kunskaper, som erfordras för uppflyttning till högre klass, varde, såvida icke rektor prövar sjuklighet eller andra giltiga skäl böra föranleda undantag, med vederbörligt betyg från skolan skild.

§. 9.

Mot vårterminens slut anställes, så länge skolan genom särskilt medgivande av Kungl. Mat:t är därtill berättigad, realskolexamen med de lärjungar i skolans fjärde klass, som äro berättigade att vid skolan avlägga sagda examen och därtill behöringen anmält sig. Beträffande realskolexamen iakttagas i tillämpliga delar vad som därom i gällande läroverksstadga eller eljest är föreskrivet.

Ordning och tukt.

§. 10.

1.    Beträffande ordning och tukt inom skolan skola motsvarande bestämmelser i §§ 50-54 mom. 3 af gällande läroverksstadga i tillämpliga delar lända till efterrättelse.
2.    Lärjunge, som två terminer i följd erhållit lägsta betyget för uppförande, men det oaktat ej bättrat sig, ävensom lärjunge, vilken genom osedlighet utövar skadligt inflytande på sina medlärjungar eller begår svårare förbrytelse, kan av styrelsen efter lärarnes hörande för viss tid, dock högst fyra terminer, förvisas från skolan.

Lärarepersonalen, dess tillsättning, åliggande m. m.

§. 11.

1.    Vid skolan skola vara anställda minst fyra ordinarie ämneslärare med full tjänstgöring, av vilka minst en skall vara manlig och minst en kvinnlig. Därutöver anställes, om så erfordras, extra ordinarie ämneslärare med full tjänstgöring ävensom timlärare.
För undervisning i övningsämnena böra så vitt möjligt anställas särskilda övningslärare.
Skolan skall förestås av en rektor, utsedd bland de ordinarie manliga ämneslärarna. Därjämte skall en kvinnlig ämneslärare vara förordnad till biträdande föreståndarrinna.
2.    Styrelsen bestämmer på förslag av rektor, i vilka ämnen de olika lärarna skola undervisa.

§. 12.

Angående villkor för behörighet till ordinarie ämneslärartjänst vid skolan skola gälla de bestämmelser, som blivit av Kungl. Mat:t i nådiga kungörelsen den 8 december 1911 angående avlönings- och pensionsförhållandena för lärarpersonal vid kommunala mellanskolor i nämnda avseende meddelade.

§. 13.

I fråga om ordinarie lärares tillsättning, avskedstagande, entledigande och tjänstledighet ävensom angående förordnande av rektor och hans vikarie, biträdande föreståndarinna och hennes vikarie, extra och vikarierande lärare samt timlärare och övningslärare, så ock beträffande besvär över förenämnda åtgärder skola likaledes gälla de bestämmelser, som i dessa hänseenden blivit av Kungl. Maj:t meddelade i nämnda nådiga kungörelse.

§. 14.

Tjänstgöringsbetyg utfärdas för skolans rektor av inspektor samt för övriga lärare av rektor, och skall därvid i tillämpliga delar iakttagas vad i gällande läroverksstadga angående tjänstgöringsbetyg är föreskrivet.

§. 15.

Beträffande lärares åliggande m. m. gäller tillämpliga delar vad därom i gällande läroverksstadga föreskrives, dock att i fråga om anmärkning mot lärare rörande fel eller försummelse i tjänsten eller beträffande hans vandel bestämmelserna i mom. 22-24 i nådiga kungörelsen den 8 december 1911 angående avlönings- och pensionsförhållandena för lärarpersonalen vid kommunala mellanskolor skola lända till efterrättelse.

§. 16.

Angående de åliggande, som tillkomma skolans rektor, skall, förutom vad därom i detta reglemente eller eljest är stadgat, i tillämpliga delar iakttagas vad angående rektor vid statens samskolor i gällande läroverksstadga är föreskrivet.

§. 17.

Beträffande ämnes- och klasskonferenser skall vad gällande läroverksstadga härom föreskriver i tillämpliga delar lända till efterrättelse.

Skolläkare.

§. 18.

Av styrelsen antagas en skolläkare, som äger uppbära ett arvode, beräknat efter minst en krona om året för varje under höstterminen närvarande lärjunge.
I fråga om skolläkares åliggande skola bestämmelserna härom i gällande läroverksstadga tjäna till ledning.

Revision.

§. 19.

Skolans räkenskaper skola årligen granskas av de jämlik § 72 av nådiga förordningen den 21 mars 1862 om kommunstyrelse på landet av kommunalstämman i Hvetlanda köping utsedda revisorer, därest kommunalstämman sådant beslutar, men eljest av två utav Kungl. Maj:ts befallningshavare i Jönköpings län utsedda personer; skolande, om å ordinarie kommunal-stämman i december månad beslut icke fattats i ifrågavarande hänseende, sådant av skolans inspektor ofördröjligen anmälas för Kungl. Majts befallningshavare.
Detta länder vederbörande till underdånig efterrättelse.

Under Hans Maj:ts
Vår Allernådigaste Konungs och Herres frånvaro,
Dess tillförordnade Regering:
Karl Staaff                Albert Ehrensvärd                Fridtjuv Berg
Jakob Larsson

A. Em. Ericsson


Hvetlanda 1912. Erik Franzéns Boktryckeri.

 

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.