Årsmöte 2018 7 mars

Protokoll fört vid Withalaskolans Vänners årsmöte 2018-03-07

 1. Mötets öppnande

Ordförande Johan Lindhe öppnar årsmötet.

 1. Mötet utlysts i stadgeenlig tid?

Johan meddelar att vi har annonserat på vår hemsida, i Vetlanda Posten under Föreningsnytt och via e-mail till medlemmarna.
Mötets medlemmar är överens om att mötet har utlysts som sig bör.

 

 1. Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet väljs Anki Lernefur.

 

 1. Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare väljs Michael Samuelsson.

 

 1. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän väljs Bosse Heindorff och Bengt Lernefur.

 

 1. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2017 redovisas, godkänns och läggs till handlingarna.

 

 1. Ekonomisk redovisning

Anki Lernefur redovisar föreningens ekonomi för 2017. Resultatet visar på ett överskott framförallt beroende på festen i höstas med bl a Hep Stars. Ekonomin är god.

 

 1. Revisionsberättelse

Anki Lernefur redogör för revisor Mats Landéns revisionsberättelse.

 

 1. Ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna verksamhetsåret

Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2017.

 

 1.  Val av ordförande för 1 år

Omval av ordförande Johan Lindhe.

11.  Val av ledamöter för 1 år

Omval av sju ledamöter: Börje Ohlsson, Marianne Fagerberg, Mats Källqvist, Magnus Lundahl, Carina Franzén-Ekendahl, Lars-Åke Sigfridsson och Pia Fransson.
Nyval av en ledamot: Helena Fredriksson.

 12. Val av revisor och en revisorssuppleant

Omval av revisor Mats Landén och revisorssuppleant Maj-Sofie Johansson.

 

 1. Val av valberedning, varav en är sammankallande

Omval av Ingela Källqvist och Kerstin Nilsson. Ingela är sammankallande.

 

 1. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

 

 1. Avtackning

De tre som lämnar styrelsen efter flera års arbete Bosse Heindorff, Anki Lernefur och Michael Samuelsson avtackas med blommor och en minnessak.

 

 1. Årsmötet avslutas

Anki Lernefur avslutar årsmötet. Därefter bjuds det på kaffe och smörgåstårta för de 25-talet som närvarade på årsmötet.

 

 

 

Vid protokollet:

 

 

Michael Samuelsson

 

 

 

Justeringsmän:

 

 

Bosse Heindorff                            Bengt Lernefur

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.