STADGAR HVETLANDA SAMSKOLEFÖRENING

STADGAR

För

HVETLANDA SAMSKOLEFÖRENING

ANTAGNA VID SAMMANTRÄDE D. 18 AUG 1900.

§. 1.

Föreningen, hvars namn är Hvetlanda Samskoleföreningen, har till ändamål att i Hvetlanda upprätthålla ett läroverk för gossar och flickor med 4 eller, därest omständigheterna skulle medgifva det, 5 klasser, motsvarande de 4 och 5 högre klasserna vid statens allmänna läroverk; skolande följaktligen undervisningen bedrifvas i enlighet med den för dessa läroverk gällande läroplan.

§ 2.

Medlemmar af föreningen äro de män och kvinnor, som anteckna sig å därtill afsedd lista och erlägga inträdesafgift af minst 5 kronor, som äfven betraktas som årsafgift för det år, under hvilken den inbetalas. Har medlem sedemera ej före den 1 Juli hos Styrelsen anmält sig vilja utträda ur föreningen, anses han kvarstå såsom medlem jämväl nästkommande år.

§ 3.

Medlem erlägger för hvarje läsår, som räknas från den 1 Juli ena året till och med den 30 Juni följande år, före den 15 Juli till föreningens kassa en årsafgift af 5 kronor.

§ 4.

Föeningens inkomster utgöras af förenämnda årsafgifter samt de terminsafgifter, som enligt Styrelsens beslut skola för lärjungarna erläggas äfvensom möjligen blifvande anslag från kommunen, penningeinrättning eller staten.

§ 5.

Föreningens verksamhet ledes och dess angelägenheter ombesörjes af en styrelse, som har sitt säte i Hvetlanda och består af 5 föreningsledamöter, hvilka tillika med 2 suppleanter väljas å ordinarie årsstämma.

§ 6.

Styrelsen antager en föreståndare för läroverket samt öfrig erforderlig lärarepersonal och bestämmer deras aflöning. Mellan skolstyrelsen och lärarepersonalen äger en ömsesidig tjänsteuppsägelsetid rum af tre månader, hvilken tid endast genom båda parternas medgifande kan minskas, dock med skyldighet för lärare och lärarinna att tjänstgöra den lästermin ut, hvarunder uppsägelse skett.

§ 7.

Skolans föreståndare och 1:ste lärare åligger:
1:o. att ordentligt göra anteckningar i och ordentligt förvara skolans matriklar;
2:o. att noga öfervaka och tillse att öfriga lärare och lärarinnor ordenligt sköta sina åliggan- den samt att vara skolstyrelsen ansvarig för tukt och ordning inom skolan, börande alla viktiga anmärknigar i detta afseende af honom hänvisas till skolstyrelse;
3:o. att biträda skolstyrelsen med alla erforderliga upplysningar rörande skolan och fram- lägga förslag angående lästid, läroböcker, kurser, läsordningar och examina; samt
4:o. att till årsexamen hafva affattat redogörelse för gångna läsåret.
För öfrigt vare skolans hela lärarepersonal skyldig ej blott att i tillämpliga delar ställa sig till noggrann efterrättelse stadgarna för rikets allmänna läroverk, utan äfven att iakttaga de särskilda föreskrifter, som styrelsen kan finna skäl meddela.

§ 8.

Undervisningen och öfrigt arbete inom skolan fördels af styrelsen emellan lärarepersonalen efter förslag af läroverkets föreståndare.

§ 9.

Styrelsen skall i allt företräda föreningen och äger att själf eller genom ombud kära och svara.

§ 10.

Styrelsen bör anmoda lämplig person att öfver läroverket utöfva inspektorat.

§ 11.

Föreningens ekonomi handhafves af kassören hvilken åligger: 1:o. att föra och förvara skolans räkenskaper med därtill hörande verifikationer
2:o. att hafva närmaste vård och tillsyn öfver skolans lokaler och materiel;
3:o. att uppbära alla inkomster samt verkställa alla utgifter i enlighet med skolstyrelsens därom fattade beslut;
4:o. att under pågående läsår den 15 i hvarje månad af de 8, under hvilka läsning pågår, till skolans lärarepersonal utbetala en åttondel af deras årslöner;
5:o. att årligen inom en vecka efter läsårets slut hafva skolans räkenskaper afslutade för att granskas af 2:ne revisorer, hvilka jämte 2 suppleanter väljas vid ordinarie årsstämman.

§ 12.

Föreningen sammanträder till ordinarie stämma en gång hvarje år under senare hälften af Juli månad å dag, som af styrelsen bestämmes. Extra stämma hålles, när styrelsen så finner nödigt, eller minst 5 föreningsmedlemmar därom hos styrelsen göra skriftlig framställning med uppgift om ändamålet. Till såväl ordinarie som extra stämma kallar styrelsen medlemmarna genom annons i platstidningarna.

§ 13.

Vid stämman äger hvarje medlem af föreningen 1 röst; och må ingen på grund af fullmakt föra talan eller rösta för mer än 1 frånvarande medlem.

§ 14.

Å ordinarie stämma skall styrelsen framlägga redogörelse för föreningens verksamhet jämte revisionsberättelse för det gångna året.
Därefter afgöras frågor,
a) som föranledas af nämnda redogörelse eller revisionsberättelse;
b) om ansvarsfrihet för styrelsen;
c) om val af styrelseledamöter och suppleanter för dem;
d) Om val af revisorer och deras suppleanter.
Vid extra stämma får ej till afgörande företagas annat än det som varit i kungöresle om stämman angifvet.

§ 15.

Ordföranden i styrelsen eller, vid förfall för honom, vice ordföranden eller annan närvarande styrelseledamot öppnar stämman, som därefter med acklamation eller, so så begäres, med slutna sedlar väljer ordförande.

§ 16.

Vid hvarje stämma skall på ordförandens ansvar föras protokoll, som senast 8 dagar därefter, behörigen justeradt, öfverlämnas till ordföranden i styrelsen.

§ 17.

Beslut om ändring af dessa stadgar eller om föreningens upplösning skall fattas å två på hvarandra med en mellantid af minst två månader följande sammanträden och med en Röstpluralitet af minst två tredjedelar af föreningens medlemsantal. I händelse föreningen upplöses, skall styrelsen realisera dess egendom, betala föreningens skulder samt efter beslut af föreningen vid dess upplösning öfverlämna möjligen uppkomna öferskott till någon kommunal eller kyrklig myndighet inom Hvetlanda att förvaltas, tills detsamma kan för något lämpligt, helst skolväsendet afseende, ändamål användas.

§ 18.

Någon föreningsangelägenhet får, till följd af uppkommen tvist eller oenighet, icke dragas inför domstol utan skall afgöras af skiljomän enligt lagen därom den 28 Oktober 1887.

Som ofvan:

WERNER v. SCHWERIN
Skolstyrelsens ordförande

JOHAN PLYM FORSHELL            AUG. BÄCKMAN
Vice Ordförande                         Kassaman

ADOLF WICTORIN            J. A. KRANTZ

Tryckt m m: JÖNKÖPING TRYCKT HOS AUG. RICHARD 1901. 8 sidigt häfte i format 12 cm x 18 cm
Gåva till Withalaskolan/Withala- och Samreaskolans Vänner av Karl-Ivar Jonsson.

 

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.