Årsafslutning 1911

Hvetlanda-Posten fredagen den 7 juni 1911. 

(Realexamen avlades ännu inte vid denna tid vid skolan, utan först år 1912.) 

Årsafslutning och examen ägde rum vid Hvetlanda samskola och högre folkskola den 2 dennes. 
I föräldrar och mälsmäns närvaro hölls under förmiddagen förhör i de olika klasserna 
efter hvars slut eleverna jämte lärare och anhöriga till eleverna samlades å skolans stora 
sal där afslutning hölls. 
Sedan skolans rektor angifvit elevernas uppflyttande i högre klass höll ordföranden i 
skolans bestyrelse kyrkoherde Fr. Hagström afslutningstalet, därvid han påpekade att 
läsåret afslutades så, att han med glädje kunde tillkännagifva, att ingen 
anmärkningrörande elevernas uppförande förekommit och han önskade nu dem en glad 
och lycklig ferietid till stärkande af krafterna för nästa läsårs arbete. Därjämte hembar 
han till samtliga lärare, elevernas, styrelsens och elevernas föräldrars och målsmäns 
tack för ett godt skolarbete. 

Därefter afslöts med bön och afsjungande av psalmversen: ”Herre signe du och råde” etc. 

Uppflyttade till högre klass blefvo 62 elever och utexaminerade från skolans 6:e klass blefvo 7, nämligen: 
Filip Bäckman, Deci Holmbring, Anny Jonsson, Harald Karlsson, Inga Lindberg, 
Erik Liedholm och Halvar Pettersson. 

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.