Årsmöte 2014 11 mars

Withalaskolans Vänners årsmöte 2014-03-11 kl 19.00 

1.Mötets öppnande
Ordförande Johan öppnar årsmötet. 

2.Frågan om årsmötet utlysts i stadgeenlig tid.
Ordföranden meddelar att samtliga medlemmar fått kallelse genom e-mail eller personligt brev. Årsmötets deltagare anser att mötet är utlyst enligt stadgarna.

3.Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande väljs Anki Lernefur. 

4.Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare väljs Michael Samuelsson. 

5.Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän/rösträknare väljs Göran Hansson och Bengt Lernefur. 

6.Verksamhetsberättelsen
Anki redogör för verksamhetsberättelsen som godkänns och läggs till handlingarna. 

7.Ekonomisk redovisning
Föreningens kassör Håkan Johansson redovisar den ekonomiska rapporten. Periodens resultat visar ett överskott på 7495 kr. 

8.Revisionsberättelse
Håkan Johansson redogör för revisionsberättelsen.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. 

9.Ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna verksamhetsåret
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

10.Val av ordförande för ett år
Till ordförande väljs Johan Lindhe. 

11.Val av ledamöter för ett år
Omval av Anki Lernefur, Bosse Heindorff, Magnus Lundahl, Börje Ohlsson, Mats Göransson och Michael Samuelsson.
Nyval av Lars-Åke Sigfridsson, Mats Källqvist och Marianne Fagerberg.

12.Val av revisor och en revisorssuppleant
Omval av Mats Landén och Maj-Sofie Johansson. 

13.Val av valberedning, varav en är sammankallande.
Omval av Ingela Källqvist. Nyval av Kerstin Nilsson.


14.Övriga ärenden
Bosse Heindorff meddelar att föreningen tryckt upp ytterligare 250 exemplar av ”Withalaskolan 100 Plus” (utgåva 2).

Ordföranden Johan Lindhe avtackar de avgående styrelseledamöterna Håkan Johansson, Kerstin Nilsson och Håkan Petersson (ej närvarande) för deras arbete i styrelsen under de 10 år som de varit ledamöter (sedan föreningen startade). Samtidigt blir de hedersledamöter och hedras med en stenblomma och diplom. För att bli hedersledamot krävs minst 10 år av engagerat arbete i styrelsen.

Anki tackar de ledamöter som varit med i styrelsen under 10 år med ett pennetui med graveringen Withalaskolans Vänner: Bosse Heindorff, Börje Ohlsson, Håkan Johansson, Kerstin Nilsson, Johan Lindhe och Håkan Petersson (ej närvarande).

Bosse Heindorff tackar Kerstin Nilsson för sitt arbete med bl a alla tidningsurklipp som är till glädje för alla Withalaintresserade, Håkan Johansson för sitt arbete som föreningens kassör under många år samt Håkan Petersson för sitt arbete med föreningens hemsida.

År 2014 är ett jubileumsår på många sätt: Withalaskolan fyller 110 år, vår förening Withalaskolans Vänner fyller 10 år samt namnet Withalaskolan fyller 50 år. Detta ska firas med stor fest, 29 mars, med uppträdande av Stefan & Kim. Dessutom namngivning av ”RUM Janeric Johansson”. 

15.Årsmötet avslutas
Årsmötet avslutas av Anki Lernefur som tackar de ca 20 närvarande medlemmarna för visat intresse. 


Michael Samuelsson/sekreterare 

Johan Lindhe/ordförande 

Göran Hansson/justerare


Bengt Lernefur/justerare

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.