Årsmöte 2016 5 mars

Protokoll fört vid Withalaskolans Vänners årsmöte 2016-03-05

 

 1. Mötets öppnande

Ordförande Johan Lindhe öppnar årsmötet.

 

 1. Mötet utlysts i stadgeenlig tid?

Johan meddelar att alla medlemmar fått utskick i brevlådan minst 2 veckor innan årsmötet. Vi har annonserat på vår hemsida, i Vetlanda Posten och via e-mail till medlemmarna.
Mötets medlemmar är överens om att mötet har utlysts som sig bör.

 

 1. Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet väljs Anki Lernefur.

 

 1. Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare väljs Michael Samuelsson.

 

 1. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän väljs Lars Heindorff och Håkan Johansson.

 

 1. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2015 redovisas, godkänns och läggs till handlingarna.

 

 1. Ekonomisk redovisning

Föreningens kassör Börje Ohlsson ger en redovisning av föreningens ekonomi för 2015. Resultatet visade på ett litet minus pga kostnaderna för namngivningarna och stipendierna. Ekonomin är god.

 

 1. Revisionsberättelse

Årsmötets ordförande Anki Lernefur redogör för revisor Mats Landéns revisionsberättelse.

 

 1. Ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna verksamhetsåret

Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2015.

 

10. Val av ordförande för 1 år

Omval av ordförande Johan Lindhe.

 

11. Val av ledamöter för 1 år

Omval av nio ledamöter: Anki Lernefur, Börje Ohlsson, Marianne Fagerberg, Bo Heindorff, Mats Källqvist, Magnus Lundahl, Michael Samuelsson, Carina Franzén-Ekendahl och
Lars-Åke Sigfridsson.

 

12. Val av revisor och en revisorssuppleant

Omval av revisor Mats Landén och revisorssuppleant Maj-Sofie Johansson.

 

13. Val av valberedning, varav en är sammankallande

Omval av Ingela Källqvist och Kerstin Nilsson.

 

 1. Övriga ärenden

En av medlemmarna efterfrågar förra årsmötets protokoll på hemsidan. Magnus Lundahl kollar snabbt upp detta med sin smartphone, och finner att protokollet visst ligger på hemsidan. Kerstin Nilsson skänker boken ”Smålänningar i Stockholm” till föreningen. Ordförande Johan Lindhe sammanfattar eftermiddagens namngivning av ”Våning Håkan Petersson” och avslutar med att tacka för en lyckad eftermiddag och kväll.

Anki överlämnar en blomma till vår ordförande Johan Lindhe från föreningen, som tack för ett mycket gott arbete.

 

 1. Årsmötet avslutas

Anki Lernefur tackar för uppdraget som ordförande och önskar lycka till med kommande verksamhetsår.

Avslutningsvis får även Anki en blomma av föreningen, som tack för arbetet som mötesordförande och ständig sekreterare.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Michael Samuelsson

 

 

 

Justeringsmän:

 

 

Lars Heindorff                              Håkan Johansson

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.