Årsmöte 2013 16 mars

Withalaskolans Vänners årsmöte 2013-03-16 

1.Mötets öppnande
Ordförande Johan öppnar årsmötet. 

2.Frågan om mötet utlysts i stadgeenlig tid
Årsmötets deltagare anser att mötet är utlyst enligt stadgarna. 

3.Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande väljs Anki Lernefur. 

4.Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare väljs Ingela Källqvist. 

5.Val av två justeringsmän
Till justeringsmän/rösträknare väljs Sibylla Petersson och Göran Hansson. 

6.Verksamhetsberättelse
Anki redogör för verksamhetsberättelsen som sedan godkänns. 

7.Ekonomisk redovisning
Föreningens kassör Håkan Johansson redovisar den ekonomiska rapporten, se bif. bilaga. 

8.Revisorns berättelse
Håkan Johansson redogör för revisor Mats Landéns revisionsberättelse, se bif. bilaga.

9.Ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna verksamhetsåret
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

10.Val av ordförande för ett år
Till ordförande väljs Johan Lindhe. 

11.Val av tio ledamöter för 1 år
Styrelsen har möjlighet att under verksamhetsåret utöka antalet ledamöter till elva. Omval av Anki Lernefur, Håkan Johansson, Magnus Lundahl, Kerstin Nilsson, Börje Ohlsson, Håkan Petersson, Michael Samuelsson, Bo Heindorff och Mats Göransson. 

12.Val av revisor och en revisorssuppleant
Omval av Mats Landén och Maj-Sofie Johansson. 

13.Val av valberedning
Omval av Ingela Källkvist och Oskar Fredriksson. 

14.Övriga ärenden Årsmötets ordförande Anki tackas för dagens arbete av Johan Lindhe med en blomma. Håkan Petersson tackar föreningens ordförande Johan Lindhe för ett väl utfört arbete under det gångna året med en blomma. 

15.Årsmötet avslutas


Sekreterare:


Ingela Källqvist


Justerare:


Sibylla Peterson       Göran Hansson 

Se referat och bilder från årsmötet 2013

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.