Buddda, Lala, Kanta, Bayard och alla de andra

buddagamla
Alla som här nedan presenteras i koncentrat kommer framledes att presenteras mer utförligt på antingen vår hemsida och/eller i ett häfte/bok i ett persongalleri som vi just nu håller på att lägga grunden till. 

Den 20 maj 2006 kunde Withala- och Samrealskolans Vänners arkivarie Kerstin Nilsson och ordförande Bosse Heindorff hälsa ett tjugotal medlemmar välkomna till föreningens första föreläsning. Denna kom att handla om anställda på skolan från allra första dagen i den nya skolbyggnaden ”tväröfver Stationsgatan vid norra Nygatans ände” i september 1904 och fram till ca 1940. 

Till att börja med redde vi ut att namnen i överskriften och dagens benämning på föredraget inte var öknamn på lärarna utan smeknamn. De 11 anställda presenterades med personuppgifter så långt vi har kunnat få fram, mestadels genom olika typer av skolkataloger. Många av medlemmarna som var församlade kunde sedan komplettera med uppgifter och berättelser och det var verkligen mycket trevligt och positivt som kom fram om skolans gamla trotjänare. 

Uppgifterna om nedanstående, en gång i tiden anställda på skolan, är långt ifrån heltäckande. Det som saknas nästan genomgående är årtal för personernas bortgång. Sökandet efter uppgifter fortsätter. 

Uppräkningen är gjord i den ordning som de anställdes på skolan, bortsett från att kavalkaden inleds med en rektor, den rektor som har längst anställningstid av alla skolledare, nämligen rektor E J Levin och den avslutas med en annan rektor för att markera en ny era på skolan, rektor Martin Virstedt. Det finns trotjänare som började sin anställning ”mellan” dessa rektorer och som skulle blivit presenterade den 20 maj 2006 men som inte blev det p g a tidsbrist. Den eller de kommer att presenteras på nästa föreläsning i ämnet. 

Första personen som presenterades var som sig bör rektor E J Levin som anställdes 1911 och tjänstgjorde fram till sin bortgång 18 mars 1940. Han var född i Sundstrand och fadern Johan Jakob Levin var folkskollärare och moderns namn var Elin. Levin blev filosofie kandidat 15 april 1909 vid Uppsala universitet. Han anställdes vid Hvetlanda fyrklassiga högre folkskola som föreståndare och förste lärare den 21 april 1911 och från och med 1 jan 1912 som t.f. ämneslärare och rektor vid Kommunala mellanskolan som skolan ombildats till. Mer finns att läsa om rektor Levin under Årsmöte 2005/Reportage. 

Nästa presentation blev Elias Rinman som anställdes redan 1902 när skolan låg på nuvarande Lasarettsgatan 4. Likväl var det många av medlemmarna som var församlade som hade haft adjunkt Rinman som lärare. Han var född i Stockholm den 13 november 1873 och föräldrarna hette Alma Anna, född Broberg och Carl Wilhelm. Fadern var bergsingenjör. Rinman avlade jur.prel.examen 1895 i Stockholm Han anställdes vid Hvetlanda Samskola 1902 och blev adjunkt 1 juli 1934 vid Vetlanda Samrealskola. Vid utgången av 1938 gick Rinman i pension 

Agnes Petersson kom till skolan när man flyttade in i den nybyggda skolan på Nygatan 1904. Fr. Petersson var född i N. Ljunga den 2 augusti 1878 och fadern var kyrkoherde och hette Johan August och moderns namn var Selma Maria född Colliander. Hon avlade avgångsexamen vid Lägre Lärarinne-Seminarium i Stockholm 1901. Agnes Petersson gick i pension 31 december 1943 och var då ämneslärarinna i kristendomskunskap och tyska vid Vetlanda samrealskola. 

Vaktmästaren Otto Vilhelm Bayard tillträdde som vaktmästare 1905. Han kom att bo med sin familj i vaktmästarebostaden invid skolan större delen av sin tjänstgöringstid. Bayard gick bort samma läsår som rektor Levin nämligen den 7 december 1939. Fru Bayard svarade för vaktmästarens göromål under vaktmästare Bayards sjukdom och efter hans frånfälle fram tills ny vaktmästare anställdes den 1 augusti 1940. 

Ellen Bergqvist finns med i de kataloger vi har tillgång till från 1911, som timlärarinna, och fram till 1925, då som ordinarie ämneslärarinna och fortfarande undervisande i tyska, engelska, franska samt frihandsteckning. Sökandet om mer uppgifter angående Ellen Bergqvist fortsätter. 

Hvetlanda kommunala mellanskola anställde den 20/8 1913 filosofie kandidat Najme Stendahl som tog sin examen i Uppsala 1908. Fr. Stendahl var dotter till Anna, född Forsström, folkskollärarinna i Gävle och Anders inspektor vid Arla sågverk. Hennes befattning på skolan var biträdande föreståndare och ordinarie lärare och från 1932 tillsynslärare från 1933 ordinarie ämneslärare. Den 30/6 1949 avgick hon med pension vid Samrealskolan i Vetlanda. 

Nils Nilsson var från Ö. Strö i Malmöhus län och föddes den 27 oktober 1887. Nilssons föräldrar var modellsnickaren Olof Nilsson och hans maka Anna, född Larsson. Han ingick äktenskap med Olga Viktoria Nilsson 1932. Folkskollärarexamen i Växjö 1915, fil.kand 1923 och fil.ämbetsexamen 1926. Nils Nilsson utnämndes den 20 mars 1936 till vik. adjunkt vid Samrealskolan i Vetlanda och den 1 april till adjunkt i modersmålet och tyska vid samma skola. Troligtvis tjänstgjorde han t o m läsåret 1950-51 eventuellt också ht 1952. Sökandet fortsätter. 

Cecilia Bende föddes den 29 april 1913 i Helsingfors, Finland. Hennes föräldrar var arkitekt Valter Thomé och Viva, född Selin. Diplom från Högre Konstindustriella skolan i Stockholm 1936. Blev extra lärare i teckning och välskrivning vid Samrealskolan i Vetlanda ht 1937 – vt 1940 och ordinarie teckningslärare vid samma skola fr o m 1 jan 1940. 

Adjunkt Erik Fredriksson med mellannamnet Vilhelm föddes i Kalmar 2 april 1902 och var son till fanjunkare A.V.A Fredriksson och hans hustru Olivia, född Nilsson. Avlade fil.mag.examen i Lund 1929. Anställdes vid Samrealskolan i Vetlanda 1 maj 1937 där han sedan arbetade fram till sin pensionering och även ett antal år därefter. Tryckta skrifter: Kalmar detaljhandelsområde. En ekonomisk-geografisk studie. Sv Geogr. Årsbok 1930 och ett antal geografiska och botaniska artiklar i svensk Uppslagsbok. 

Kerstin Fältenborg är den som av alla presenterade, själv hade varit elev på skolan då hon tog realexamen vid Vetlanda Kommunala Mellanskola. Hon var dotter till köpman Emil Gustav Fältenborg och hans hustru Olga, född Bylund. Gymnastiklärarexamen tog hon vid Sydsvenska gymnastikinstitutet 1926. Vikarierade som timlärare i gymnastik vid skolan första gången 2/9 1935 och förordnades som ordinarie lärare i gymnastik och lek och idrott vid Samrealskolan i Vetlanda fr o m 1 juli 1940. 1960 var Kerstin fortfarande anställd vid skolan, då under namnet Hollingwort. Sökandet fortsätter. 

Martin Virstedt efterträdde Levin som rektor fr o m höstterminen 1940. Virstedt var född 1889 i Virserum och avlade fil.kandexamen i Lund 1911 och fil.mag 1912. Han arbetade i ca trettio år som lärare och rektor innan han kom till Samreaskolan i Vetlanda. 1961 firade Virstedt 50 år som pedagog tillsammans med kollegor och släkt på Grands Konditori i Vetlanda.

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.