ÅRSMÖTE 2015 6 MARS

Protokoll fört vid Withalaskolans Vänners årsmöte 2015-03-06

 

 1. Mötets öppnande
  Ordförande Johan Lindhe öppnar årsmötet.
 1. Mötet utlysts i stadgeenlig tid?
  Mötets medlemmar är överens om att mötet har utlysts som sig bör.
 1. Val av ordförande för årsmötet
  Till ordförande för årsmötet väljs Anki Lernefur.
 1. Val av sekreterare för årsmötet
  Till sekreterare väljs Ingela Källqvist.
 1. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  Till justeringsmän väljs Mats Källqvist och Bengt Lernefur.
 1. Verksamhetsberättelse
  Verksamhetsberättelsen för 2014 redovisas, godkänns och läggs till handlingarna.
 2. Ekonomisk redovisning
  Föreningens kassör Börje Ohlsson ger en redovisning av föreningens ekonomi för 2014.
 1. Revisionsberättelse
  Årsmötets ordförande Anki Lernefur redogör för revisor Mats Landéns revisionsberättelse.
 2. Ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna verksamhetsåret
  Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2014.

10. Val av ordförande för 1 år
Omval av ordförande Johan Lindhe.

 11. Val av ledamöter för 1 år
Omval av nio ledamöter: Johan Lindhe, Anki Lernefur, Börje Ohlsson, Marianne Fagerberg, Bo Heindorff, Mats Källqvist, Magnus Lundahl, Michael Samuelsson och Lars-Åke Sigfridsson.

Nyval av Carina Franzén-Ekendahl.

12. Val av revisor och en revisorssuppleant
Omval av revisor Mats Landén och revisorssuppleant Maj-Sofie Johansson.

13. Val av valberedning, varav en är sammankallande
Omval av Ingela Källqvist och Kerstin Nilsson.

 1. Övriga ärenden
  Mats Göransson avtackas för utfört arbete i Withalaskolans Vänners styrelse. Ordförande Johan Lindhe ger en resumé av dagens namngivningar.

Magnus Lundahl uppmärksammas för det arbete han lagt ner gällande medlemsmatrikeln samt tio år i styrelsen för Withalaskolans Vänner. Ingela Källqvist tackas med en blomma för tio år i styrelsen/valberedningen. Ordförande Johan Lindhe avslutar med att tacka för en lyckad eftermiddag och kväll.

15. Årsmötet avslutas
Anki Lernefur tackar för uppdraget som ordförande och önskar lycka till med kommande verksamhetsår.

 

 

Vid protokollet:

 

 

 

Ingela Källqvist

 

 

Justeringsmän:

 

 

 

Mats Källqvist                                                Bengt Lernefur

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.