Årsmöte 2011 9 april

Protokoll fört vid Withala- och Samrealskolans vänners årsmöte 2011-04-09

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Håkan Johansson 2. Mötets utlysande enligt stadgarna Årsmötets deltagare är överens om att mötet är utlyst enligt stadgarna. 3. Val av ordförande för årsmötet Till ordförande väljs Anki Lernefur. 4. Val av sekreterare för årsmötet Till sekreterare väljs Michael Samuelsson. 5. Val av två justeringsmän Till justeringsmän väljs Göran Hansson och Birgit Tjäder. 6. Verksamhetsberättelsen Anki redogjorde för verksamhetsberättelsen som sedan godkännes. 7. Ekonomisk redovisning Håkan Johansson gick igenom den ekonomiska redovisningen av. 8. Revisionsberättelsen Anki Lernefur läste slutorden i revisionsberättelsen. 9. Ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna året Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 10. Val av ordförande för 1 år Omval av Bo Heindorff. 11. Val av ledamöter för 1 år Omval av samtliga ledamöter: Håkan Petersson, Solvej Helander Mörnefält, Håkan Johansson, Kerstin Nilsson, Börje Ohlsson, Magnus Lundahl, Anki Lernefur, Johan Lindhe och Michael Samuelsson. 12. Val av en revisor och en revisorssuppleant Omval av Mats Landén och Maj-Sofie Johansson.  13. Val av valberedning Omval av Ingela Källkvist och Oskar Fredriksson.  14. Fastställande av årsavgiften fr o m år 2012 Årsmötet beslutar om oförändrad årsavgift på 25 kr som uttages vartannat år. 15. Övriga ärenden Michael Samuelsson skänker sin högstadiering från åren 75-78 till föreningen. Bruno Robeling ger styrelsen i uppdrag att undersöka om föreningen kan införa någon slags föreningsnål. Håkan J berättar om föreningens hemsida där man kan läsa det mesta om föreningens aktiviteter. Adressen dit är www.wsv.se 16.Årsmötet avslutas Anki Lernefur avslutar mötet och inbjuder därefter till fika. Sekreterare Michael Samuelsson Justerare Göran Hansson Birgit Tjäder Se referat och bilder från årsmötet 2011

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.