Årsmöte 2017 1 mars

Protokoll fört vid Withalaskolans Vänners årsmöte 2017-03-01

 

 1. Mötets öppnande

Ordförande Johan Lindhe öppnar årsmötet.

 1. Mötet utlysts i stadgeenlig tid?

Johan meddelar att vi har annonserat på vår hemsida, i Vetlanda Posten under Föreningsnytt och via e-mail till medlemmarna.
Mötets medlemmar är överens om att mötet har utlysts som sig bör.

 

 1. Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet väljs Anki Lernefur.

 

 1. Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare väljs Michael Samuelsson.

 

 1. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän väljs Lola Persson och Ingela Källqvist.

 

 1. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2016 redovisas, godkänns och läggs till handlingarna.

 

 1. Ekonomisk redovisning

Föreningens kassör Börje Ohlsson redovisar föreningens ekonomi för 2016. Resultatet visar på ett litet minus p g a kostnaderna för namngivningarna och stipendierna. Ekonomin är god.

 

 1. Revisionsberättelse

Ingela Källqvist redogör för revisor Mats Landéns revisionsberättelse.

 

 1. Ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna verksamhetsåret

Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2016.

 10. Val av ordförande för 1 år

Omval av ordförande Johan Lindhe.

 

 1. Val av ledamöter för 1 år

Omval av nio ledamöter: Anki Lernefur, Börje Ohlsson, Marianne Fagerberg, Bo Heindorff, Mats Källqvist, Magnus Lundahl, Michael Samuelsson, Carina Franzén-Ekendahl och
Lars-Åke Sigfridsson. Nyval av en ledamot: Pia Fransson.

 1. Val av revisor och en revisorssuppleant

Omval av revisor Mats Landén och revisorssuppleant Maj-Sofie Johansson.

13. Val av valberedning, varav en är sammankallande

Omval av Ingela Källqvist och Kerstin Nilsson. Ingela är sammankallande.

 

 1. Övriga ärenden

Börje O meddelar att WSV ska hålla en stor fest i höst, närmare bestämt 21 oktober. Alla medlemmar inbjudes och uppmanas att hålla koll på hemsidan för vidare information. Ordförande Johan L tackar Anki L för 10 års arbete i styrelsen med ett pennetui.

Johan tackar dessutom Anki med en blombukett för hennes arbete som mötesordförande och för trevlig intervju med Lola i samband med namngivningen.
Lola tackar WSV för den fina gåvan vid sin pensionering. Ett besök på Spahotell i Varberg vilket ska utnyttjas under morgondagen.

 

 1. Årsmötet avslutas

Anki Lernefur avslutar årsmötet. Bosse H passar på att tacka Johan Lindhe för ett gott arbete som ordförande i Withalaskolans Vänner.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Michael Samuelsson

 

 

 

Justeringsmän:

 

 

Lola Persson                                 Ingela Källqvist

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.