Årsafslutning1910

Hvetlanda-Posten fredagen den 10 juni 1910. 

(Realexamen avlades ännu inte vid denna tid vid skolan, utan först år 1912.) 

Hvetlanda samskola och högre folkskola hade i måndags (6/6) årsafslutning med examen. 
Sedan de vanliga klassförhören hållits, samlades eleverna i högtidssalen, där rektor 
meddelade uppflyttningar till högre klasser samt tillkännagav att skolan från och med 
nästa läsår blir sexklassig. 
Därefter höll bestyrelsens ordförande, kyrkoherde Hagström, ett kort avslutningstal, 
hvarvid han uttalade sin glädje öfver att skolans elever skött sig så väl under läsåret, att 
alla hade högsta betyg i uppförande. 
Han lyckönskade nu barnen till den hvila och glädje, som ferietiden nu medför, då 
naturen står i sin högtidsskrud. Han önskade, att de till det kommande läsåret skulle 
återkomma med god läslust och förnyade krafter. Så hembar han sitt tack till skolans 
rektor och lärarkår för det goda och trägna arbetet de nedlagt i skolan och önskade dem 
och barnen Guds välsignelse i rikt mått, hvarefter han afslöt med bön. 

I samskolan har under året undervisats 47 och i högre folkskolan 40 elever. 
Bland från skolans utgångna elever har en, Ingrid Sandell, vunnit inträde i sjunde klassen af
Elementarläroverket för flickor i Jönköping. 

Från och med nästa år får skolan sex klasser, och skall så fort det låter sig göras förvärfva sig rätt
till realskoleexamensafläggande. 

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.