Årsmöte 2010 20 mars

Protokoll fört vid
Withala- och Samrealskolans vänners årsmöte 2010-03-20


1. Mötets öppnande 

2. Frågan om mötet utlysts i stadgeenlig tid
Mötets deltagare är överens om att mötet har utlysts som sig bör. 

3. Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för årsmötet väljs Anki Lernefur. 

4. Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare väljs Ingela Källqvist. 

5. Val av två justeringsmän
Till justerare väljs Bengt Lernefur och Lena Ottosson. 

6. Årsberättelse
Årsberättelsen gås igenom och godkännes. 

7. Ekonomisk berättelse
Föreningens kassör Håkan Johansson ger en redovisning av föreningens ekonomi. 

8. Revisorns berättelse
Årsmötets ordförande Anki Lernefur redogör för revisor Mats Landéns revisionsberättelse. 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet. 

10. Val av: 
a. Ordförande för 1 år i styrelsen
b. 9-11 styrelseledamöter för 1 år
c. Val av revisor och revisionssuppleant
d. Valberedning om två personer varav en är sammankallande 

Årsmötet beslutar följande: 
a. Omval av ordförande Bo Heindorff. 

b. Omval av åtta ledamöter: 
Anki Lernefur, Solvej Mörnefält Helander, Magnus Lundahl, Håkan Johansson, Johan Lindhe, Kerstin Nilsson, Håkan Petersson samt Börje Ohlsson. 

c. Omval av revisor Mats Landén och revisionssuppleant Maj-Sofie Johansson. 

d. Till valberedning väljs Oskar Fredriksson och Ingela Källqvist. 

11. Fastställande av årsavgift
Årsmötet beslutar om oförändrad årsavgift till 25 kronor per år som inbetalas för två år i taget. 

12. Övriga ärenden
Ingela Källqvist och Lena Ottosson avtackas för utfört arbete i Withala-och Samrealskolans Vänners styrelse. 

Förslag från styrelsen genom Bo Heindorff att styrelsen under kommande verksamhetsår har godkännande att utse ny styrelseledamot.
Årsmötet godkänner förslaget från styrelsen. 

Magnus Lundahl uppmärksammas för det arbete han lagt ner gällande medlemsmatrikel. 

13. Årsmötet avslutas
Anki Lernefur tackar för uppdraget som ordförande och önskar lycka till med kommande verksamhetsår. 

Vid protokollet: 

Ingela Källqvist 

Justerare: 

Bengt Lernefur och Lena Ottosson      

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.