Årsafslutning 1908

Hvetlanda-Posten den 12 juni 1908. 

Läsårsavslutning och offentlig examen hölls sistlidna fredagen (5/6) i Samskolan härstädes. 
Högtidligheten inleddes af vice pastor Alfr. Carlsson med bibelläsning och bön, varefter 
examen hölls i de särskilda klasserna var för sig. De snabba och i allmänhet korrekta svaren 
vittnade om att lärjungarna i hög grad förmått att tillgodogöra sig undervisningen. 
I skolans högsta klass, femte klassen, vittnade elevernas ådagalagda färdighet om ett långt
uppdrifven undervisningsskicklighet, särskildt i matematik och språkundervisningen.
Ett par av flickorna deklamerade med ett vårdat och distinkt uttal på engelska språket,
det populära folkvädet: ”Home, sweet home”. 

Efter klassläsningen samlades samtliga närvarande i fästsalen, där eleverna under ledning 
af kandidat E. Rinman sjöngo ett par fosterländska sånger, hvarefter pastor Carlsson 
afslutade med ett tal hvari han uttalade ett tack till lärarepersonalen för den nedlagda 
möda, hvilket i det goda examensresultatet till en del kunde känna sig vara belönad. 
Lärjungeantalet har under läsåret uppgått till 61 elever. Nästa termin börjar tisdagen den 
25 augusti kl. 11 f.m. och allmänt upprop hålles onsdagen den 26 aug. kl. 11 f.m. 

Från femte klassen utexaminerades följande elever: 
Levi Karlsson, Karin Hedin, Alva Henriksson, Kajsa Henström, Harry Petersson, Gurli 
Spånberg, Alvi Säve och Greta Thorsell. 

Af dessa har, som förut meddelats Alva Henriksson erhållit inträde i Kalmar högre 
flickskolas 7:e klass och nu senare har Kajsa Henström erhållit inträde vid Jönköpings 
elementarläroverk för flickor 8:e klassen, hvilka förflyttningar måste anses såsom 
synnerligen berömmande, icke blott för de båda abiturienterna utan också för den skola 
som grundlagt deras kunskaper. 

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.