Årsmöte 2019 6 mars

Protokoll fört vid Withalaskolans Vänners årsmöte 2019-03-06

1. Mötets öppnande

Ordförande Johan Lindhe öppnar årsmötet.

2.Mötet utlysts i stadgeenlig tid

Johan meddelar att årsmötet har utannonserats på vår hemsida, i Vetlanda-Posten under Föreningsnytt samt via e-post till föreningens medlemmar. Inbjudan har även skickats med postat brev till de medlemmar som inte uppgivit e-postadress.
Mötets medlemmar är överens om att mötet har utlysts som sig bör.

3. Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet väljs Anki Lernefur.

4. Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare väljs Mats Källqvist.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän väljs Pia Fransson och Ingela Källqvist.

6. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2018 redovisas, godkänns och läggs till handlingarna.

7. Ekonomisk redovisning

Börje Ohlsson redovisar föreningens ekonomi för 2018. Resultatet visar på ett överskott och konstateras att föreningens ekonomi är fortsatt god.

8. Revisionsberättelse

Anki Lernefur redogör för revisor Mats Landéns revisionsberättelse.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna verksamhetsåret

Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2018.

10. Val av ordförande för 1 år

Omval av ordförande Johan Lindhe.

11. Val av ledamöter för 1 år

Omval av åtta ledamöter: Börje Ohlsson, Marianne Fagerberg, Mats Källqvist, Magnus Lundahl, Carina Ekendahl, Lars-Åke Sigfridsson, Pia Fransson och Helena Fredriksson.

12. Val av revisor och en revisorssuppleant

Omval av revisor Mats Landén och revisorssuppleant Maj-Sofie Johansson.

13. Val av valberedning, varav en är sammankallande

Omval av Ingela Källqvist och Kerstin Nilsson. Ingela är sammankallande.

14. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

15. Uppvaktning

Tre styrelseledamöter, Marianne Fagerberg, Mats Källqvist och Lars-Åke Sigfridsson uppvaktas för fem års styrelsearbete med diplom och blommor.

Johan Lindhe och Börje Ohlsson uppvaktas för 15 års styrelsearbete med minnessak.

16. Årsmötet avslutas

Anki Lernefur avslutar årsmötet. Därefter bjuds det på kaffe, smörgås och vaniljhjärta för de 30-talet som närvarade på årsmötet.

Vid protokollet:

Mats Källqvist

Justeringsmän:

Pia Fransson                                 Ingela Källqvist

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.