Årsmöte 2006 18 mars

Protokoll fört vid
Withala- och Samrealskolans vänners årsmöte 2006-03-18


1. Mötets öppnande 

2. Frågan om mötet har utlysts i stadgeenlig tid
Mötets medlemmar är överens om att mötet har utlysts som sig bör. 

3. Val av ordförande för årsmötet 
Till ordförande för mötet väljs Anki Lernefur. 

4. Val av sekreterare för årsmötet 
Till sekreterare väljs Ingela Källqvist. 

5. Val av två justeringsmän till att justera dagens protokoll 
Till justerare väljs Lisa Pettersson och Lillan Folkesson. 

6. Årsberättelse 
Bo Heindorff sammanfattar årsberättelsen som därefter godkänns och läggs till handlingarna. 

7. Ekonomisk berättelse 
Föreningens kassör redovisar den ekonomiska rapporten som därefter godkänns, se bilaga. 

8. Revisorns berättelse 
Föreningens kassör redogör för revisor Mats Landéns revisionsberättelse, se bilaga. 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet. 

10. Val av: 
A Ordförande för 1 år. 
B 11 styrelseledamöter för 1 år. 
C Val av revisor och en revisorssuppleant. 
D Valberedning om två personer, varav en är sammankallande. 

Årsmötet beslutar följande: 
A Omval av ordförande Bo Heindorff. 

B Omval av nio ledamöter samt ett nyval: 
Ingela Källqvist, Håkan Johansson, Julia Jonsson, Johan Lindhe, Kerstin Nilsson, Håkan Pettersson, Börje Ohlsson, Lena Ottosson, Magnus Lundahl samt nyval av tionde ledamoten Solvej Helander Mörnefält. Sven-Anders Hultander avgår efter två år som ledamot. 

C Omval av revisor Mats Landén och revisorssuppleant Maj-Sofie Johansson. 

D Till valberedningen sker omval av Oskar Molldius och nyval av Eva Göthe. 

11. Fastställande av årsavgift 
Beslut från föregående årsmöte åberopas, 50 kr för åren 2006 och 2007. 

12. Övriga ärenden 
Bo Heindorff Motion som framlagts vid föregående årsmöte angående ändring av § 3 medlemskap. 

Årsmötet beslutar att stadgarna avseende medlemskap ändras till: ”Alla som är eller varit elever/anställda vid Withalaskolan/Samrealskolan samt de som har stort intresse för skolan kan bli medlemmar”. 

Motion som framlagts vid föregående årsmöte angående ändring av § 9 Årsmöte. 

Årsmötet beslutar att ändring i stadgarna sker till: ”Årsmötet skall hållas inom 4 månader från verksamhetsårets början”. 

13. Årsmötet avslutas 
Årsmötet avslutas med en tyst minut för bortgångne styrelsemedlemmen Bengt Olzon. 

Anki Lernefur tackar för att hon fått uppdraget som ordförande och önskar lycka till med kommande verksamhetsår. 

Vid protokollet: 

Ingela Källqvist 

Justerare: 

Lisa Pettersson      Lillan Folkesson 

Se referat och bilder från årsmötet 2006

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.