Årsmöte 2009 28 mars

Protokoll fört vid
Withala- och Samrealskolans vänners årsmöte 2009-03-28


1. Mötets öppnande 

2. Frågan om mötet utlysts i stadgeenlig tid
Mötets deltagare är överens om att mötet har utlysts som sig bör. 

3. Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande väljs Håkan Petersson. 

4. Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare väljs Ingela Källqvist. 

5. Val av två justeringsmän
Till justerare väljs Håkan Lindberg och Nils Levi Lundin. 

6. Årsberättelse
Årsberättelsen godkännes. 

7. Ekonomisk berättelse
Föreningens kassör Håkan Johansson redovisar den ekonomiska rapporten. 

8. Revisorns berättelse
Håkan Johansson redogör för revisor Mats Landéns revisionsberättelse. 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet. 

10. Val av: 
a, Ordförande för 1 år i styrelsen
b, 9-11 styrelseledamöter för 1 år
c, Val av revisor och revisionssuppleant
d, Valberedning om två personer varav en är sammankallande 

Årsmötet beslutar följande: 
a, Omval av ordförande Bo Heindorrf 

b, Omval av tio ledamöter: 
Håkan Johansson,Ingela Källqvist,Håkan Petersson, Johan Lindhe, Magnus Lundahl,Kerstin Nilsson, Solvej Mörnefält Helander, Anki Lernefur samt Börje Ohlsson. 

c, Omval av revisor Mats Landén och revisionssuppleant Maj-Sofie Johansson 

d, Omval av valberedningens Oskar Fredriksson och Eva Göthe. 

11. Fastställande av årsavgift
Årmötet beslutar om oförändrad årsavgift till 25 kronor per år. 

12. Övriga ärenden
Motion från styrelsen genom Bo Heindorff angående att under verksmahetsåret göra nyval av ny styrelseledamot. Styrelsen får av årsmötet godkännande att tillsammans med valberedningen utse ny styrelsemedlem. 

13. Årsmötet avslutas


Vid protokollet: 

Ingela Källqvist 

Justerare: 

Håkan Lindberg      Nils Levi Lundin 

Se referat och bilder från årsmötet 2009

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.