Årsmöte 2007 21 april

Protokoll fört vid
Withala- och Samrealskolans vänners årsmöte 2007-04-21


1. Mötets öppnande 

2. Frågan om mötet utlysts i stadgeenlig tid
Mötets medlemmar var överens om att mötet utlysts som sig bör. 

3. Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Anki Lernefur. 

4. Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare valdes Solvej Helander Mörnefält 

5. Val av två justeringsmän att justera dagens protokoll
Till justerare valdes Bengt Lernefur och Birgit Tjäder 

6. Årsberättelse
Bo Heindorrf sammanfattade årsberättelsen som därefter godkändes och lades till handlingarna. 

7. Ekonomisk berättelse
Föreningens kassör Håkan Johansson redovisade den ekonomiska rapporten som därefter godkändes, se bilaga. 

8. Revisorns berättelse
Dagens ordförande Anki Lernefur läste upp revisor Mats Landéns revisionsberättelse, se bilaga. 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet. 

10. Val av: 
A Ordförande för 1 år i styrelsen
B 9 -11 styrelseledamöter för 1 år
C Val av revisor och revisionssuppleant
D Valberedning om två personer varav en är sammankallande 

Årsmötet beslutar följande: 
A Omval av ordförande Bo Heindorrf 

B Omval av nio ledamöter: 
Ingela Källqvist, Håkan Johansson, Julia Jonsson, Johan Lindhe, Kerstin Nilsson, Håkan Pettersson, Börje Ohlsson, Magnus Lundahl samt Solvej Helander Mörnefält. Lena Ottosson avgick efter tre år i styrelsen. 
Bo Heindorrf ville ha medlemmarnas tillåtelse att kunna plocka in ytterligare någon person i styrelsen utan att årsmöte måste hållas. Detta tillstyrktes av årsmötet. 

C Omval av revisor Mats Landén och revisionssuppleant Maj-Sofie Johansson 

D Till valberedningen skedde omval av Oskar Molldius och Eva Göthe. Sammankallande är Oskar Molldius. 

11. Fastställande av årsavgift
Beslöts att behålla årsavgiften 50 kr. 

12. Övriga ärenden
Lena Ottosson avtackades av ordförande Bo Heindorrf för sina tre år i styrelsen, där hon fungerat som klubbmästare och bland annat haft en central roll vid arrangerandet av föreningens festligheter. 

Anki Lernefur fick sedan som tack för att hon agerat ordförande motta en bukett blommor. 

13. Årsmötet avslutas
Anki Lernefur tackade för att hon fått förtroendet att vara ordförande vid årsmötet och avslutade mötet med att önska föreningen lycka till i fortsättningen. 

Vid protokollet: 

Solvej Helander Mörnefält 

Justerare: 

Bengt Lernefur      Birgit Tjäder 

Se referat och bilder från årsmötet 2007

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.