ÅRSMÖTE 2021 23 mars

Protokoll fört vid Withalaskolans Vänners årsmöte 2021-03-23

1. Mötets öppnande

Ordförande Johan Lindhe öppnar årsmötet.

2.Mötet utlysts i stadgeenlig tid

Johan meddelar att årsmötet har utannonserats på vår hemsida, i Vetlanda-Posten under Föreningsnytt samt via e-post till föreningens medlemmar. Mötets medlemmar är överens om att mötet har utlysts som sig bör.

3. Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet väljs Johan Lindhe.

4. Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare väljs Mats Källqvist.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän väljs Anki Lernefur och Bengt Lernefur.

6. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2020 redovisas, godkänns och läggs till handlingarna.

7. Ekonomisk redovisning

Kassör Börje Ohlsson redovisar föreningens ekonomi för 2020. Föreningens ekonomi är fortsatt god.

8. Revisionsberättelse

Kassör Börje Ohlsson läser upp revisionsberättelsen.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna verksamhetsåret

Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2020.

10. Val av ordförande för 1 år

Omval av ordförande Johan Lindhe.

11. Val av ledamöter för 1 år

Omval av nio ledamöter: Börje Ohlsson, Marianne Fagerberg, Mats Källqvist, Magnus Lundahl, Carina Ekendahl, Lars-Åke Sigfridsson, Pia Fransson, Marianne Petersson och Helena Fredriksson.

12. Val av revisor och en revisorssuppleant

Omval av revisor Mats Göransson samt omval av revisorssuppleant Maj-Sofie Johansson.

13. Val av valberedning, varav en är sammankallande

Omval av Ingela Källqvist och Kerstin Nilsson. Ingela är sammankallande.

14. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

15. Uppvaktning

Ledamoten Magnus Lundahl uppvaktas (digitalt) för 15 års styrelsearbete.

16. Årsmötet avslutas

Ordförande Johan Lindhe avslutar årsmötet.

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.