Årsmöte 2008 12 april

Protokoll fört vid
Withala- och Samrealskolans vänners årsmöte 2008-04-12

1. Mötets öppnande 

2. Frågan om mötet utlysts i stadgeenlig tid
Mötets deltagare är överens om att mötet har utlysts som sig bör.

3. Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för årsmötet väljs Anki Lernefur.

4. Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare väljs Ingela Källqvist.

5. Val av två justeringsmän
Till justerare väljs Birgit Tjäder och Kate Ödeén.

6. Årsberättelse
Årsberättelsen godkännes.

7. Ekonomisk berättelse
Föreningens kassör Håkan Johansson redovisar den ekonomiska rapporten.

8. Revisorns berättelse
Håkan Johansson redogör för revisor Mats Landéns revisionsberättelse.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet.

10. Val av: 
a, Ordförande för 1 år i styrelsen
b, 9-11 styrelseledamöter för 1 år
c, Val av revisor och revisionssuppleant
d, Valberedning om två personer varav en är sammankallande

Årsmötet beslutar följande: 
a, Omval av ordförande Bo Heindorrf

b, Omval av tio ledamöter:
Ingela Källqvist, Håkan Petersson, Håkan Johansson, Johan Lindhe, Anki Lernefur, Solvej Mörnefält Helander, Kerstin Nilsson, Magnus Lundahl, Börje Ohlsson samt Julia Johnsson.

c, Omval av revisor Mats Landén och revisionssuppleant Maj-Sofie Johansson

d, Till valberedningen sker omval av Oskar Fredriksson och Eva Göthe.

11. Fastställande av årsavgift
Årsavgiften beslutas till 25 kronor per år och att betalas för två år i taget.

12. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden finns.

13. Årsmötet avslutas

Vid protokollet:

Ingela Källqvist

Justerare:

Birgit Tjäder      Kate Ödeén

Se referat och bilder från årsmötet 2008

 

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.