Årsmöte 2012 10 mars

Årsmötesprotokoll 2012-03-10 

§1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Bosse Heindorff

§2. Mötets utlysande enligt stadgarna
Årsmötets deltagare anser att mötet är utlyst enligt stadgarna.

§3. Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande väljs Anki Lernefur.

§4. Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare väljs Michael Samuelsson.

§5. Val av två justeringsmäntillika rösträknare
Till justeringsmän väljs Mats Källqvist och Mats Karlsson.

§6. Verksamhetsberättelsen
Anki redogjorde för verksamhetsberättelsen som sedan godkännes.

§7. Ekonomisk redovisning
Håkan Johansson gick igenom den ekonomiska redovisningen från ett framgångsrikt år.

§8. Revisionsberättelsen
Håkan Johansson läste delar ur revisionsberättelsen.

§9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§10. Val av ordförande för 1 år
Till ny ordförande väljs Johan Lindhe.

§11. Val av 10 ledamöter för 1 år
Omval av Anki Lernefur, Håkan Johansson, Magnus Lundahl, Kerstin Nilsson, Börje Ohlsson, Håkan Petersson och Michael Samuelsson.
Nyval av Bosse Heindorff och Mats Göransson

§12. Val av en revisor och en revisorssuppleant
Omval av Mats Landén och Maj-Sofie Johansson. 

§13. Val av valberedning
Omval av Ingela Källkvist och Oskar Fredriksson. 

§14.Styrelsens förslag till namnbyte
Styrelsen föreslår att föreningen byter namn till: Withalaskolans vänner.
Årsmötets deltagare godkänner namnbytet. 

§15. Övriga ärenden

Anki Lernefur tackas för sina hittills fem år i styrelsen. Solvej Helander Mörnefält som inte kunde delta på årsmötet kommer att avtackas vid nästa styrelsemöte för sitt arbete i föreningen.

Håkan Petersson håller ett tacktal till Bosse Heindorff för hans insatser i föreningen när han nu lämnar ordförandeposten.

Bosse H önskar den nye ordföranden Johan Lindhe lycka till med ordförandeskapet. Johan L tackar för förtroendet och ser fram emot nästa verksamhetsår.

§16.Årsmötet avslutas

Anki avslutar mötet och önskar Johan L lycka till och önskar årsmötets ca 25 deltagare en trevlig vår

Sekreterare

Michael Samuelsson

Justerare

Mats Källqvist Mats Karlsson

Se referat och bilder från årsmötet 2012

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.