Årsafslutning 1907

Hvetlanda Tidning lördagen den 8 juni 1907. 

(Realexamen avlades vid denna tid ännu inte vid skolan, utan först 1912. 
Någon text om avslutningen gick inte att finna i Hvetlanda-Posten. I Hvetlanda Tidning fanns 
däremot nedanstående referat. Uno Stadius som var skolans förste rektor samtidigt som 
han var chefredaktör för Hvetlanda Tidning hade vid denna tidpunkt slutat sina tjänster i 
Vetlanda och befann sig numera i Dalarna. Kanske var det så att det fanns lite 
”Samrealskolekänsla” på Hvetlanda Tidning tack vare det tidigare förhållandet med 
Stadius dubbla tjänstgöringar. Till att börja med, då skolan startade, gick tidningens 
överskott till skolan. Om så var fallet även 1907 är just nu obekant för oss i föreningen.) 


Vid Hvetlanda samskola och högre folkskola ägde i torsdags (6/6) årsexamen och 
afslutning rum. På förmiddagen anställdes examen med skolornas samtliga klasser. 
Klocka 1 samlades man i högtidssalen, hvarefter själfva afslutningsakten ägde rum. 
Sedan skolans rektor, fil.kand. J Roosvall, kungjort uppflyttningarna till resp. klasser, 
framträdde skolans inspektor kyrkoherde Fr. Hagström, och uttalade styrelsens tack till 
lärarne och lärarinnorna för det goda resultatet af examen, för deras osparade nit och 
möda. Särskildt uttalade talaren ett tack från skolstyrelsen, lärjungarna och deras 
föräldrar till skolans rektor, som nu lämnar Hvetlanda för att ägna sina krafter på annat 
håll. Akten afslöts med välsignelsen och afsjungandet av psalm 3, vers 7. 
Af redogörelsen framgick att lärjungeantalet under läsåret utgjort 55. 
Nästa termin börjar måndagen den 26 augusti kl 10 f.m. och allmänt upprop hålles 
onsdagen den 28 aug. kl. half 9 f.m. 
Efter avslutningen gaf styrelsen middag för lärarepersonal i Gästisträdgården. 

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.