Årsmöte 2020 10 mars

Protokoll fört vid Withalaskolans Vänners årsmöte 2020-03-10

1. Mötets öppnande

Ordförande Johan Lindhe öppnar årsmötet.

2. Mötet utlysts i stadgeenlig tid

Johan meddelar att årsmötet har utannonserats på vår hemsida, i Vetlanda-Posten under Föreningsnytt samt via e-post till föreningens medlemmar. Inbjudan har även skickats med postat brev till de medlemmar som inte uppgivit e-postadress. Mötets medlemmar är överens om att mötet har utlysts som sig bör.

3. Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet väljs Anki Lernefur.

4. Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare väljs Mats Källqvist.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän väljs Monica Lindhe och Lola Persson.

6. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2019 redovisas, godkänns och läggs till handlingarna.

7. Ekonomisk redovisning

I kassören Börje Ohlssons frånvaro redovisas föreningens ekonomi för 2019 av mötesordförande. Årsresultatet visar på ett litet underskott men konstateras att föreningens ekonomi är fortsatt god.

8. Revisionsberättelse

Avgående revisor Mats Landén läser delar av revisionsberättelsen.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna verksamhetsåret

Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2019.

10. Val av ordförande för 1 år

Omval av ordförande Johan Lindhe.

11. Val av ledamöter för 1 år

Omval av åtta ledamöter: Börje Ohlsson, Marianne Fagerberg, Mats Källqvist, Magnus Lundahl, Carina Ekendahl, Lars-Åke Sigfridsson, Pia Fransson och Helena Fredriksson.

Nyval av en ledamot: Marianne Petersson.

12. Val av revisor och en revisorssuppleant

Nyval av revisor Mats Göransson samt omval av revisorssuppleant Maj-Sofie Johansson.

13. Val av valberedning, varav en är sammankallande

Omval av Ingela Källqvist och Kerstin Nilsson. Ingela är sammankallande.

14. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

15. Uppvaktning

Avgående revisor Mats Landén avtackas med blommor och present efter 14 år som revisor.

Ledamoten Carina Ekendahl uppvaktas för fem års styrelsearbete med diplom och blommor.

Föreningsordförande Johan Lindhe får motta blommor för sitt engagemang och eminenta sätt att driva föreningen framåt.

Mötesordförande Anki Lernefur får motta blommor för väl utfört ordförandeskap under årsmötet.

16. Årsmötet avslutas

Anki Lernefur avslutar årsmötet.

Vid protokollet:

Mats Källqvist

Justeringsmän:

Monica Lindhe Lola Persson

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.